Obchodníci s cennými papiermi (OCP) často využívajú služby sprostredkovateľov, ktorí im pomáhajú ponúkať investičné príležitosti potenciálnym klientom. Brokerka spoločnosti PROXENTA, SE Marcela Ferková vysvetľuje, akým spôsobom sa postupuje pri sprostredkovaní zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Aké povinnosti musí broker splniť, a aké informácie musí klientovi poskytnúť pred podpisom zmluvy?
Je ich pomerne dosť. V prvom rade musí potenciálny klient poskytnúť potrebné osobné údaje, ktoré si musí broker podľa zákona vyžiadať. Medzi tieto údaje patrí kópia občianskeho preukazu, telefónne číslo, emailová adresa a číslo účtu, na ktoré budú poukázané finančné prostriedky. Ak potenciálny klient tieto údaje neuvedie, broker musí poskytnutie tejto služby odmietnuť.

Keď klient preukáže svoju totožnosť, broker musí potenciálneho klienta oboznámiť s predobchodnými informáciami pre klientov samostatného finančného agenta (SFA). V nich klient, okrem iného, nájde napríklad informácie o rizikách, o nakladaní s osobnými údajmi, či reklamačný poriadok. Potom broker potenciálneho klienta oboznámi s obsahom zmluvnej dokumentácie, na základe ktorej mu bude poskytnutá investičná služba.

Čo nasleduje potom, keď už broker klienta oboznámil so všetkými potrebnými informáciami?
Nasleduje vyplnenie investičného dotazníka, na základe ktorého broker zistí mieru znalostí klienta o investovaní a jeho toleranciu k riziku. Podľa toho ho zaradí do príslušnej kategórie.

Písomné vyhodnotenie investičného dotazníka je neoddeliteľnou súčasťou zmluvnej dokumentácie. Až potom môžu zmluvné strany pristúpiť k podpisu zmluvy.

Čo nasleduje po podpise zmluvy s klientom?
Broker prevezme zmluvu a vykoná kontrolu, či sú všetky zložky zmluvnej dokumentácie vyplnené a podpísané správne. Ak zistí nedostatky, komunikuje s klientom a postará sa o ich odstránenie.

Po vykonaní kontroly broker odovzdá zmluvnú dokumentáciu administratívnemu oddeleniu, ktoré vystaví preberací protokol a zhotoví kópie dokumentov v listinnej aj elektronickej podobe pre účely archivácie.

Potom pracovník administratívneho oddelenia zašle elektronickú verziu zmluvy na kontrolu OCP. Ak je všetko v poriadku, originál zmluvnej dokumentácie putuje k OCP.