Každý klient, ktorý má záujem o vykonanie nejakého úkonu s cennými papiermi na svojom účte, môže zadať pokyn priamo obchodníkovi s cennými papiermi (OCP) alebo využiť investičnú službu prijatia a postúpenia pokynu zo strany zmluvného samostatného finančného agenta (SFA). O tom, ako tento proces prebieha, a aké pravidlá pri ňom musia byť dodržané hovorí Jozef Andrejčák, junior broker spoločnosti PROXENTA, SE

Aké povinnosti má pracovník SFA pri poskytovaní tejto služby?
Je ich viacero. Povinnosti navyše nemá iba broker, ale aj SFA ako spoločnosť. Pred zaradením verejne neobchodovaného cenného papiera do svojho portfólia schválených cenných papierov musí SFA vykonať analýzu emitenta daného cenného papiera a určiť, pre aký typ klienta je vhodný.

Predtým, než broker túto službu poskytne klientovi, musí zistiť jeho znalosti o investovaní a zaradiť ho do príslušného rizikového profilu. Ako podklad mu slúži osobný rozhovor s klientom a informácie z investičného dotazníka, ktorý klient vypĺňa.

Prečo musí broker kategorizovať každého klienta?
Pretože pri každom poskytnutí investičnej služby prijatia a postúpenia pokynu je broker povinný skontrolovať, či je cenný papier, ktorého sa pokyn týka, vhodný a primeraný klientovmu profilu. Ak nie je, musí byť klient na túto skutočnosť upozornený.

Čo ak klient trvá na uskutočnení pokynu aj napriek tomu, že ho broker upozornil?
Broker mu službu poskytne, no použije zvláštne tlačivo pokynu kde je upozornenie o nevhodnosti resp. neprimeranosti. Klient v tom tlačive zároveň vyhlasuje, že si je tejto skutočnosti vedomý.

Akou formou podáva klient pokyn brokerovi?
Pokyn klient podáva v listinnej podobe, elektronické alebo telefonické postupovanie pokynov PROXENTA neposkytuje. Ak tak klient urobí osobne, broker overí jeho totožnosť a podpis priamo na pokyne. Ak ide o pokyn zaslaný poštou, prípadne inou cestou, musí byť identifikácia klienta vykonaná úradne.

Ako sa dostane pokyn klienta cez SFA k OCP?
Broker ho postúpi OCP prostredníctvom pracovníka administratívneho oddelenia. Administratívny pracovník pokyn zaeviduje, urobí z neho papierovú aj elektronickú kópiu a všetko založí do príslušnej klientskej zložky. Následne pokyn bezodkladne putuje na frontoffice OCP na vykonanie.

Ako sa dá overiť, či bol pokyn správne vykonaný?
Informáciu o tom, či bol pokyn vykonaný, alebo za akých podmienok bol vykonaný, vie broker overiť priamo u OCP alebo prostredníctvom elektronickej aplikácie.