Každý klient môže sám rozhodovať o tom, aké produkty zaradí do svojho investičného portfólia. Ak sa nevie rozhodnúť, alebo chce počuť aj iný kvalifikovaný názor, môže si nechať poradiť od svojho sprostredkovateľa. O tom, ako služba investičného poradenstva funguje, hovorí Barbora Mišíková, senior brokerka spoločnosti PROXENTA, SE.

Čo si má klient predstaviť pod pojmom služba investičného poradenstva?
Investičné poradenstvo znamená, že si klient nechá na základe vlastnej žiadosti poradiť od svojho finančného agenta, aby nakúpil, predal alebo držal nejaký cenný papier.

Kto túto investičnú službu môže klientovi poskytnúť?
Môže to byť podriadený finančný agent (PFA) alebo zamestnanec samostatného finančného agenta (SFA). Investičné poradenstvo však môžu poskytovať iba k cenným papierom, na ktorých sprostredkovanie má SFA zmluvu s obchodníkom s cennými papiermi (OCP).

Aký je postup pri poskytovaní investičného poradenstva?
Je podobný ako pri iných službách poskytovaných SFA. Aby mohol SFA v rámci investičného poradenstva ponúkať verejne neobchodované cenné papiere, musí najskôr vykonať analýzu emitenta daného cenného papiera a určiť, pre ktorú kategóriu klientov je vhodný.

Podobný postup musí broker vykonať aj pri posudzovaní klienta. Na základe osobných rozhovorov a výsledkov investičného dotazníka určí znalosti, skúsenosti a rizikový profil klienta. Klientovi potom odporúča produkty, ktoré sú v súlade s profilom klienta.

Čo ak klient nie je stotožnený s tým, čo mu broker odporučil?
Ak klient napriek upozorneniam brokera trvá na svojom postupe a vyberie si produkt, ktorý mu broker nedoporučoval kvôli nevhodnosti alebo neprimeranosti, nesmie mu broker odporučiť, aby mal daný cenný papier vo svojom portfóliu.

V takomto prípade môže broker poskytnúť iba službu prijatia a postúpenia pokynu. Zároveň ho musí upozorniť na skutočnosť, že cenný papier nie je pre neho vhodný alebo primeraný. Pokyn klienta sa potom realizuje až po vyhlásení, že si je svojho rozhodnutia vedomý.