Proxenta je investičná skupina, z čoho vyplýva, že ide o viacero spolupracujúcich firiem, ktorých cieľom je vytvárať hodnotu a produkovať zisk. Odpoveď na otázku, prečo investičná skupina potrebuje na svoje fungovanie viac firiem, je jednoduchá. Proxenta okrem vlastných prostriedkov investuje aj voľné finančné prostriedky svojich klientov, ktorí ako protihodnotu dostanú cenné papiere.

Zhodnocovanie kapitálu, emitovanie cenných papierov, ich umiestňovanie, správa a obchodovanie s nimi sú rozličné činnosti, ktoré nemôže pokryť jediný subjekt. Na niektoré z činností je potrebné osobitné povolenie Národnej banky Slovenska. Preto v skupine Proxenta pôsobia rôzne subjekty. Prvú skupinu firiem tvoria emitenti cenných papierov, ktorých úlohou je podnikať a vytvárať zisk. Na realizáciu svojich aktivít získavajú časť peňazí emisiou cenných papierov. Emitenti zastrešujú jednotlivé projektové spoločnosti, z ktorých každá predstavuje jeden samostatný projekt.

Ďalším subjektom je obchodník s cennými papiermi (OCP) licencovaný Národnou bankou Slovenska (NBS). Druhou spoločnosťou vykonávajúcou svoju činnosť na základe povolenia NBS je samostatný finančný agent (SFA) ktorý získava novú a stará sa o existujúcu klientelu.

To, že si všetky tieto činnosti zabezpečujeme sami v rámci skupiny firiem, prináša určité výhody. Ide hlavne o optimalizáciu celého procesu – systém sa dá nastaviť tak, aby prinášal najvyššiu možnú efektivitu. Nižšie nájdete podrobnejší popis aktivít jednotlivých firiem patriacich do investičnej skupiny Proxenta.

KTO ZHODNOCUJE KLIENTSKE PENIAZE?

Projektové spoločnosti

Činnosti, ktoré vykonávajú:
–  Každá zo spoločností predstavuje samostatný projekt

  • Vykonávajú podnikateľskú činnosť (napríklad development, potravinárska výroba, atď.) a tvoria zisk
  • Zhodnocujú finančné prostriedky Proxenty spolu s investovanými finančnými prostriedkami klientov


KTO VYDÁVA CENNÉ PAPIERE PROXENTY?

PROXENTA Private Equity, a.s.
Emitent cenných papierov

Činnosti, ktoré vykonáva:
– Zastrešuje projektové spoločnosti
– Vydáva zmenky a dlhopisy, prostredníctvom ktorých môžu klienti investične vstúpiť do podnikateľských aktivít Proxenty a prostredníctvom ktorých je klientom vyplácaný výnos

KTO SPRAVUJE KLIENTSKY MAJETOK?

PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.
Obchodník s cennými papiermi – subjekt licencovaný NBS

Činnosti, ktoré firma vykonáva:
– Umiestňuje dlhopisy a zmenky vydané v rámci skupiny Proxenta
– To zjednodušene povedané znamená, že nájde kupcov, ktorí majú záujem o investovanie do týchto finančných nástrojov a zabezpečí následné s tým súvisiace úkony
– Zabezpečuje nákup a predaj cenných papierov
– Poskytuje pre investorov ďalšie služby, napríklad úschovu a správu týchto cenných papierov, predaj nakúpených cenných papierov, atď.
– Na vyhľadávanie investorov a na ďalšiu komunikáciu s nimi využíva služby finančných agentov
– Pre tretie strany, ktoré chcú taktiež vydať vlastnú emisiu dlhopisov, poskytuje poradenstvo, respektíve túto službu zabezpečí na kľúč

KTO KOMUNIKUJE S KLIENTMI?

PROXENTA Broker, s.r.o. – samostatný finančný agent skupiny Proxenta
Externí zmluvní samostatní finanční agenti

Samostatní finanční agenti (SFA) – subjekty licencované NBS

Činnosti, ktoré firmy vykonávajú:
– Vykonávajú akvizíciu nových klientov
– Zabezpečujú starostlivosť o existujúcich klientov
– Sprostredkujú nadviazanie zmluvného vzťahu medzi klientom a obchodníkom s cennými papiermi
– Prijímajú pokyny klientov a postupujú ich obchodníkovi s cennými papiermi
– Poskytujú klientom investičné poradenstvo k produktom Proxenty, ktoré sprostredkujú
– Nemajú priamy zmluvný vzťah s klientmi, neprijímajú od nich žiadne platby (všetky finančné plnenia prebiehajú výhradne medzi klientmi a obchodníkom s cennými papiermi, respektíve obchodníkom a emitentom)