Mgr. Soňa Žákovičová, compliance officer spoločnosti PROXENTA Finance, o.c.p. prináša detailnejší pohľad na tému poplatkov pri investovaní.

Aké poplatky platí klient obchodníkovi s cennými papiermi?

Sú to poplatky za nákup a predaj finančného nástroja, poplatky za úschovu a správu finančných nástrojov, vrátane držiteľskej správy a poplatok za prevod a vyzdvihnutie finančných nástrojov z úschovy. Obchodník s cennými papiermi (OCP) účtuje určitú sumu aj za poskytnutie úveru na nákup finančných nástrojov prípadne za poradenské služby a služby spojené s upisovaním finančných nástrojov. Všetky konkrétne údaje o poplatkoch môžu klienti nájsť v cenníku OCP. 

Ako sa klientovi účtujú poplatky a akým spôsobom ich uhrádza? 

Poplatky sú účtované vždy v mene príslušného obchodného účtu klienta a sú splatné formou inkasa z tohto obchodného účtu. Poplatok je účtovaný mesačne a len v prípade, ak na Majetkovom účte klienta boli v daný kalendárny mesiac evidované finančné nástroje. Poplatok je účtovaný v mene Majetkového účtu klienta, na ktorom sú, resp. boli dané finančné nástroje evidované a je splatný v posledný deň kalendárneho mesiaca. 

Jednorazový poplatok za poskytnutie úveru je účtovaný v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol úver (prípadne viac úverov) poskytnutý a je splatný pri poskytnutí prvého úveru v danom kalendárnom mesiaci. Úrok je splatný na konci kalendárneho mesiaca a poplatky sú splatné na konci mesiaca alebo v deň vykonania úkonu.

Poplatky sú účtované klientovi v mene platby. Ak výška poplatkov tretích strán spojených s platbou presahuje poplatok Obchodníka, klientovi je doúčtovaný rozdiel medzi poplatkom tretích strán a poplatkom obchodníka.

Kde nájde klient cenník a ako sa riešia zmeny v cenníku?

Cenník investičných služieb klient dostane pri uzatvorení zmluvného vzťahu a kedykoľvek si ho môže pozrieť aj na webom sídle OCP. Pri zmene cenníka investičných služieb, dostane klient aktuálne znenie do svojho Osobného účtu. 

Kde si klient môže pozrieť, aké poplatky mu boli naúčtované?

Po obchode mu príde potvrdenie do emailovej schránky. Informácie o naúčtovaných poplatkoch nájde aj v Osobnom účte. Raz ročne klient dostane aj výpis všetkých poplatkov spolu so sumou, ktorú uhradil.

Môže klient získať zľavu z poplatkov?

Áno. A to vtedy, keď hodnota majetku klienta u obchodníka presiahne 100 000,- EUR alebo ekvivalent v cudzej mene. V tom prípade mu budú vybrané služby OCP poskytnuté so zľavou 50 %. Ide o služby spojené s obstaraním kúpy alebo predaja finančného nástroja a o službu úschova a správa finančných nástrojov, vrátane držiteľskej správy vo vzťahu k verejne neobchodovaným cenným papierom.