Pri investovaní do zmeniek a dlhopisov vydaných v rámci skupiny Proxenta klient využíva služby obchodníka s cennými papiermi PROXENTA Finance, o.c.p., a.s., ktorý si za ne účtuje poplatky podľa platného cenníka investičných služieb, ktorý tvorí súčasť zmluvnej dokumentácie.

Za obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja klient zaplatí v prípade dlhopisov 1% z celkového objemu obchodu, minimálne však 100 eur a v prípade zmenky 0,35% z celkového objemu obchodu.

Druhou platenou službou je úschova a správa finančných nástrojov, vrátane držiteľskej správy. V prípade dlhopisov, ktoré sú zaknihovanými cennými papiermi, si obchodník účtuje 0,30% p.a. + DPH, minimálne však 30 eur. U zmeniek, ktoré majú listinnú podobu, klient zaplatí   0,30% p.a. + DPH, z nominálnej hodnoty + DPH.

Ak hodnota majetku klienta u obchodníka presiahne 100 000 eur alebo ekvivalent v cudzej mene, služby obchodníka spojené s obstaraním kúpy alebo predaja finančného nástroja, ako aj úschova a správa finančných nástrojov, vrátene držiteľskej správy, budú klientovi poskytované so zľavou 50%.

Aktuálne platný cenník investičných služieb nájdete vždy na webe obchodníka s cennými papiermi www.proxentafinance.sk.